Vật tư Y tế


Vật tư Y tế - Nơi cung cấp thông tin chi tiết cũng như cung cấp các sản phẩm vật tư, dụng cụ dùng trong y tế, cụ thể dùng trong phụ khoa.