Thuốc đặt viêm phụ khoa có tự tan không? Tan hết trong bao lâu?